Op dit moment is SV Kampong in gesprek met gemeente, provincie en de Rabobank over de financiering van het nieuwe clubhuis. Medio april kunnen wij u hopelijk meer nieuws brengen over de stand van zaken en hoe de financiering van het nieuwe clubhuis geregeld zal worden.

 

In de financieringsopzet van het nieuwe clubhuis wordt een duidelijk onderscheid gemaakt tussen het gedeelte dat (mede) bestemd is voor het Nationaal Hockey Centrum (NHC)  en het gedeelte van het clubhuis dat uitsluitend voor de Kampongverenigingen wordt gebruikt. Het NHC-deel wordt met een aparte banklening gefinancierd, met garantie van de provincie en waarbij rente en aflossing geheel wordt voldaan uit inkomsten van derde partijen. De begroting rond de financiering van het clubhuisdeel is gekoppeld aan de horeca-exploitatie en bijdragen van de verenigingen voor de door hen gebruikte ruimtes. Daarnaast zal voor de goede aankleding van het clubhuis en de omgeving op het landgoed nog een fondsenwerving (ledenacties, sponsoring, obligatieleningen e.d.) opgezet worden. Dat vindt plaats als de plannen en tekeningen verder zijn uitgewerkt.

 

Resultaat van deze verdeling is dat de komst van het NHC extra clubhuisruimte en voorzieningen voor Kampong oplevert, maar dat deze extra ruimte geen financiële last vormt voor de verschillende verenigingen. Noch in de financiering, noch in de exploitatie. Het NHC levert Kampong dus extra ruimte en exposure op, maar kost de verenigingen niets extra.

 

De huur die de verenigingen gaan betalen voor kleedkamers en dergelijke, blijft binnen de normen die bij aanvang van het clubhuisproject binnen de verenigingen is besproken. Dat betreft de maximale bijdrage van € 25 per lid per jaar, die de verenigingen extra voor de nieuwbouw zouden betalen en waarbij elke vereniging voor zich kan uitmaken hoe dat opgebracht wordt. Uit lopende begroting of door (gedeeltelijke) contributieverhoging. Dit is naast de vaste bijdrage die nu al door de verenigingen wordt betaald aan de federatie voor onderhoud van de accommodatie en dergelijke. Een belangrijk voornemen is om deze bijdragen zo laag mogelijk te houden, onder meer door kritisch naar alle uitgaven binnen de federatie te kijken.

 

Omdat de betaling van rente en aflossing voor de nieuwbouwfinanciering deels uit de jaarlijkse bijdragen van de verenigingen moet komen, is besloten een interne garantstelling op te zetten. Deze houdt in dat de federatie een garantievermogen van € 300.000 aanhoudt, om als een van de verenigingen even moeite heeft de bijdrage te voldoen, bij te springen en aldus zorg te dragen dat de verplichtingen aan de bank altijd kunnen worden nagekomen, zonder dat direct zusterverenigingen worden aangesproken. Als dat aan de orde is zal er samen met de vereniging “in last” aan een oplossing gewerkt worden, inclusief terugbetaling aan de federatie. De omvang van de interne garantie geeft ruim voldoende tijd om dat in een worst case scenario aan te pakken, naast het feit dat in de nieuwe opzet ook wordt voorzien dat mogelijke extra pachtinkomsten terugvloeien naar de verenigingen en aldus verrekend kunnen worden. Zowel voor de externe financiers als voor de afzonderlijke Kampong-verenigingen geeft deze interne garantie een hoop rust dat een tijdelijke tegenvaller bij een van de verenigingen niet meteen tot stress leidt.

Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner
Banner